S403-สถานประกอบการนันทนาการฯ จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
 


 ====== รายวิชา =====
AR 405 พล 084007 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนันทนาการฯ
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
S403 สถานประกอบการนันทนาการฯ
====== นักศึกษา ======
C401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 4 Sec.1