ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไข วันที่ 1/8/2557 )
==== นักศึกษา ====
C101-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 C102-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 C201-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2
C301-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 S103-การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3 S203-การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 Sec.3
S302-การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 Sec.2 S402-การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 Sec.2 C401-นันทนาการเชิงพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 4 Sec.1
C103-นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 Sec.3 C202-นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2 C302-นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 Sec.2
A101-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.1 A102-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.2 A103-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A104-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.4 A201-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1 A202-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2
A301-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1 A302-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2 A303-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3
A304-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4 A305-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5 A306-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
A401-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1 A402-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2 A403-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3
A404-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4 A405-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.5 A406-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
A105-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5 A203-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3 A204-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4
A205-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5 A206-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6 A033-ลก.กระบี่กระบอง1 Sec.1
A067-ลก.กระบี่กระบอง2 Sec.1 A054-ลก.กรีฑา1 sec.1 A055-ลก.กรีฑา2 Sec.1
A086-ลก.กลฯกระบี่กระบอง Sec.1 A075-ลก.กลฯกรีฑา Sec. 1 A090-ลก.กลฯกอล์ฟ Sec.1
A078-ลก.กลฯบาสเกตบอล Sec.1 A079-ลก.กลฯฟุตบอล Sec.1 A091-ลก.กลฯ แบดมินตัน Sec. 1
A085-ลก.กลฯมวยไทย Sec.1 A087-ลก.กลฯยกน้ำหนัก Sec.1 A088-ลก.กลฯยิงปืน Sec.1
A084-ลก.กลฯยิมนาสติก Sec.1 A089-ลก.กลฯยูโด Sec.1 A080-ลก.กลฯวอลเลย์บอล Sec.1
A081-ลก.กลฯวอลเลย์บอล Sec.2 A082-ลก.กลฯวอลเลย์บอล Sec.3 A076-ลก.กลฯว่ายน้ำ Sec.1
A077-ลก.กลฯเซปักตะกร้อ Sec.1 A083-ลก.กลฯเทนนิส Sec.1 A042-ลก.กอล์ฟ1 Sec.1
A068-ลก.กอล์ฟ2 Sec.1 A028-ลก.กิจกรรมเข้าจังหวะ Sec.1 A058-ลก.บาสเกตบอล2 Sec.1
A050-ลก.ฟุตซอล1 Sec.1 A027-ลก.ฟุตบอล1 Sec.1 A060-ลก.ฟุตบอล2 Sec.1
A049-ลก.มวยสากล1 Sec.1 A031-ลก.มวยไทย1 Sec.1 A070-ลก.มวยไทย2 Sec.1
A044-ลก.ยกน้ำหนัก1 Sec.1 A071-ลก.ยกน้ำหนัก2 sec.1 A045-ลก.ยิงปืน1 Sec.1
A072-ลก.ยิงปืน2 Sec.1 A040-ลก.ยิมนาสติก1 Sec.1 A039-ลก.ยิมนาสติก1 Sec.2
A064-ลก.ยิมนาสติก2 Sec.1 A046-ลก.ยูโด1 Sec.1 A073-ลก.ยูโด2 Sec.1
A035-ลก.ลีลาศ Sec.1 A036-ลก.ลีลาศ Sec.2 A030-ลก.วอลเลย์บอล1 Sec.1
A062-ลก.วอลเลย์บอล2 Sec.1 A057-ลก.ว่ายน้ำ2 Sec.1 A048-ลก.ศิลปป้องกันตัว Sec.1
A029-ลก.เกมและเกมนำ Sec.1 A034-ลก.เซปักตะกร้อ Sec. 1 A066-ลก.เซปักตะกร้อ2 Sec.1
A043-ลก.เทควันโด1 Sec.1 A069-ลก.เทควันโด2 Sec.1 A037-ลก.เทนนิส1 Sec.1
A063-ลก.เทนนิส2 Sec.1 A038-ลก.เทเบิลเทนนิส1 Sec.1 A051-ลก.เรือพาย Sec.1
A053-ลก.แบดมินตัน 1 Sec. 1 A074-ลก.แบดมินตัน 2 Sec. 1 A041-ลก.แอโรบิก1 Sec.1
A065-ลก.แอโรบิก2 Sec.1 A047-ลก.แฮนด์บอล1 Sec.1 A020-ลท.กฏหมายในชีวิตประจำวัน Sec.1
A018-ลท.การพัฒนาบุคลิกภาพ Sec.1 A024-ลท.การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.1 A022-ลท.คณิตและสถิติในชีวิตประจำวัน Sec.1
A014-ลท.คุณธรรมจริยธรรมฯ Sec.1 A097-ลท.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Sec.1 A015-ลท.มนุษยสัมพันธ์ Sec.1
A023-ลท.วิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต Sec.1 A019-ลท.สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ Sec.1 A013-ลท.อังกฤษเฉพาะกิจ Sec.1
A012-ลท.อังกฤษเพื่อการสื่อสาร Sec.1 A021-ลท.เศรษฐศาสตร์ Sec.1 A001-ลบ.การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.1
A016-ลบ.จิตวิทยาทั่วไป Sec.1 A009-ลบ.จิตวิทยาสำหรับครู Sec.1 A010-ลบ.จิตวิทยาสำหรับครู Sec.2
A003-ลบ.ป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Section 1 A007-ลบ.วิจัยทางการศึกษา Sec.1 A095-ลบ.สังคมวิทยาการกีฬา Sec.1
A096-ลส.การทดสอบสมรรถภาพกาย Sec.1 A093-ลส.การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว Sec.1 A094-ลส.บริหารกาย Sec.1
A005-ลส.สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย Sec.1 A006-ลส.สรีรวิทยาและการออกกำลังกาย Sec.2 S301-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
S101-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.1 S102-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2 S201-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.1
S202-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.2 S401-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ชั้นปีที่ 4 Sec.1 B301-สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
B401-สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6

==== อาจารย์ ====
C001-ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ C004-ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ C005-ดร. สมชาย กุลโสภิต C006-อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์
C009-อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์ C012-รศ. ชูระวี สุริยจันทร์ C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย C018-อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C019-อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร C020-ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู C021-ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C024-อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์ C025-ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย C028-อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน C029-อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C030-อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ C031-ผศ. วนิดา โนรา C032-อาจารย์ปนัดดา จีนประชา C033-อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C034-อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด C035-อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร C036-ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม C037-อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C038-อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ C039-อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร C040-อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์ C041-อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C042-อาจารย์อรรณพร สุริโย C043-อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์ C045-อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม C046-อาจารย์ กมลา ชัยพร
C047-อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ C048-อาจารย์แสงเดือน สว่างวัล C049-อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว C050-อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C052-อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล C053-อาจารย์กุลชาดา ศรีใส C054-อาจารย์ฤทธิเดช อาภรณ์ C056-อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C058-อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์ C060-อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร C061-อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์ C062-อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
C064-อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์ C065-อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ C066-อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล C067-ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C068-อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์ C069-อาจารย์อภิชาต โชติชื่น C074-อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา C075-อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C077-ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ C079-อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ C080-ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ C082-อาจารย์ดาริณี จาตุประยูร
C083-อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์ C084-อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์ C086-อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล C092-อาจารย์วิทวัส แดงสนั่น
C101-อาจารย์ เยาวลักษณ์ นาคปฐม C102-อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา C104-อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์ C105-อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C106-อาจารย์ตรีภพ นาคปฐม C107-อาจารย์กษิรา กาเยาว์ C108-อาจารย์วรากร คำปลิว C109-อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C110-อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ C111-อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์ C112-อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์ C113-อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C114-อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล C115-อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง C116-อาจารย์ชาปกรณ์ เจริญสุข C117-อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ
C118-อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์ฯ C119-อาจารย์นรินทร์ อนันตกลิ่น C120-อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี C121-อาจารย์วสันต์ เต็งกวน
C122-อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์ C123-อาจารย์กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ C124-อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ P001-อาจารย์สุรชัยและคณะ
P002-ผศ.ดร.ภัททิตาและคณะ P003-อาจารย์นรินทร์ (พร้อมคณะ) P102-เลือกกีฬาวิทย์ฯ 1 P103-เลือกกีฬาวิทย์ฯ 2
P201-เลือกกีฬาวิทย์ฯ ระดับ 2-1 P202-เลือกกีฬาวิทย์ฯ ระดับ 2-2 รายงานสรุปครู

==== ห้องเรียน ====
2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2202-ห้องเรียน 2203-ห้องเรียน 3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
3302-ห้องคอมพิวเตอร์ 3307-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 150 คน 3310-ห้องเรียน 4410-ห้องเรียน
5511-ห้องเรียน 5512-ห้องเรียน 5513-ห้องเรียน 5514-ห้องเรียน
5515-ห้องเรียน 5516-ห้องเรียน 6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 6612-ห้องเรียน
6613-ห้องเรียน 6614-ห้องเรียน 6615-ห้องเรียน 6616-ห้องเรียน
6617-ห้องเรียน 7122-712 ห้องเรียน 7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 7712-ห้องเรียน
7713-ห้องเรียน 7714-ห้องเรียน 7715-ห้องเรียน 7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 8812-ห้องเรียน 8813-ห้องเรียน 8814-ห้องเรียน
8815-ห้องเรียน 8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 9119-ห้องลูกเสือ-ยุวกาชาด 9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ
9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) 9914-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) 9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) 9917-ห้องคอมพิวเตอร์
A101-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน A111-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน A201-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน A303-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
A401-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 (307-308) บรรจุดได้ 120 คน B101-สนามกรีฑา B102-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ (เหนือ) B103-สนามยิงปืน
B104-สนามแบดมินตัน B105-สนามตะกร้อ B106-สนามเปตอง B107-โรงยิมวอลเลย์บอล
B108-โรงยิมมวย B109-โรงยิมเทบิลเทนนิส B110-โรงยิมยิมนาสติก B111-โรงยิมยูโด
B112-โรงยิมเทควันโด B113-โรงยิมยกน้ำหนัก B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (ทิศเหนือ) B115-ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
B116-ลานหน้าคารเฉลิมพระเกียรติฯ B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ B118-สระว่ายน้ำ B119-สนามเทนนิส
B120-Lec.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ B121-ลานหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ B122-โดมบาส 1 B123-โดมบาส 2
B124-ศูนย์วิทย์ชั้น 3 B126-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ (ใต้) B127-โรงยิม 3 เทศบาล S001-เลือกกีฬาวิทย์ฯ 1
S002-เลือกกีฬาวิทย์ฯ 2 S301-เลือกกีฬาวิทย์ฯ ระดับ 2-1 S302-เลือกกีฬาวิทย์ฯ ระดับ 2-2 S401-สถานประกอบการสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทย์ฯ
S402-สถานพยาบาลและศูนย์วิทย์ฯ S403-สถานประกอบการนันทนาการฯ