รายงานจำนวนคาบสอน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไข วันที่ 1/8/2557 )
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อ-สกุล คาบรวม รายวิชา คาบเรียน ผู้สอนร่วม หมายเหตุ
1 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ 6 1.พล 042015 ฟุตบอล 2 3 คาบ อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
2.พล 043027 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 3 คาบ อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
2 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ 17 1.กศ 023002 วิธีสอนพลศึกษา 12 คาบ
2.พล 072020 ค่ายพักแรม 3 คาบ อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
3.วท 082053 สังคมวิทยาการกีฬา 2 คาบ
3 ดร. สมชาย กุลโสภิต 10 1.วท 082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 4 คาบ
2.พล 043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 6 คาบ
4 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์ 21 1.กศ 023002 วิธีสอนพลศึกษา 12 คาบ
2.พล 031003 กรีฑา 1 6 คาบ
3.พล 032004 กรีฑา 2 3 คาบ
5 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์ 18 1.ศท 041001 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3 คาบ
2.พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 6 คาบ
3.พล 0310046 ยิมนาสติก 1 3 คาบ
4.พล 032047 ยิมนาสติก 2 3 คาบ
5.พล 033081 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิมนาสติก 3 คาบ
6 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์ 24 1.กศ 031003 การทดสอบและการวัดผลพลศึกษา 24 คาบ
7 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย 18 1.กศ 012007 พื้นฐานวิชาชีพครู 18 คาบ ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
8 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล 18 1.ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 15 คาบ
2.ศท 011006 การใช้ภาษาไทย 3 คาบ
9 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร 9 1.พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 3 คาบ
2.พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 6 คาบ
10 ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู 12 1.พล 031134 ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์ 6 คาบ
2.พล 031008 กีฬาลีลาศ 3 คาบ
3.พล 071007 กิจกรรมเข้าจังหวะ 3 คาบ
11 ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ 13 1.ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
2.พล 031006 กอล์ฟ 1 3 คาบ
3.พล 032007 กอล์ฟ 2 3 คาบ
4.พล 033067 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากอล์ฟ 3 คาบ
12 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง 23 1.วท 073020 เพศศึกษา 12 คาบ อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
2.วท 072090 ระบาดวิทยา 2 คาบ
3.วท 082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 3 คาบ อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
4.วท 071001 กายวิภาคและสรีระวิทยา 1 3 คาบ
5.วท 073137 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา 3 คาบ
13 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์ 15 1.พล 072020 ค่ายพักแรม 3 คาบ ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
2.พล 051019 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ 6 คาบ
3.พล 071001 เกมและเกมนำ 3 คาบ
4.พล 071001 เกมและเกมนำ 3 คาบ
14 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย 18 1.กศ 012007 พื้นฐานวิชาชีพครู 18 คาบ รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
15 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน 13 1.พล 011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา 10 คาบ
2.พล 0310046 ยิมนาสติก 1 3 คาบ
16 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์ 14 1.สข 011003 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 12 คาบ
2.วท 071125 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 2 คาบ
17 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ 9 1.พล 041004 เซปักตะกร้อ 1 3 คาบ อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
2.พล 042005 เซปักตะกร้อ 2 3 คาบ อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
3.พล 043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ 3 คาบ อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
18 ผศ. วนิดา โนรา 10 1.วท 074029 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 2 คาบ
2.วท074025 สุขภาพแม่และเด็ก 3 คาบ
3.วท 073007 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2 คาบ
4.วท 073104 ทักษะชีวิต 3 คาบ
19 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา 15 1.ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ
2.ศท 022002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4 คาบ
3.ศท 021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 คาบ
4.ศท 022003 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 4 คาบ
20 อาจารย์ อรรถพร คำพวง 21 1.ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 9 คาบ
2.กศ 032004 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา 8 คาบ
3.ศท 071001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 4 คาบ
21 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด 20 1.วท 081003 ศัพท์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คาบ
2.ศท 041004 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 6 คาบ
3.วท 082135 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 6 คาบ
4.พล 032021 เทนนิส 2 3 คาบ
5.พล 033071 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส 3 คาบ
22 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร 20 1.วท 031003 ชีววิทยาทั่วไป 12 คาบ
2.สข 011004 ยาและสารเสพติด 8 คาบ
23 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม 21 1.วท 124033 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คาบ
2.วท 081245 ยิมนาสติก 3 คาบ
3.วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 3 คาบ
4.วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 3 คาบ
5.วท 071001 กายวิภาคและสรีรวิทยา1 6 คาบ
6.วท 081040 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 คาบ
24 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ 15 1.วท 083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 6 คาบ
2.วท 081212 เทควันโด 3 คาบ
3.พล 031017 เทควันโด 1 3 คาบ
4.พล 032018 เทควันโด 2 3 คาบ
25 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ 12 1.บท 062031 การจัดการองค์การ และทรัพยากรมนุษย์ 6 คาบ
2.ศท 032003 มนุษสัมพันธ์ 3 คาบ
3.บธ 033006 การจัดการการเงินและการบัญชี 3 คาบ
26 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร 21 1.ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 6 คาบ
2.ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 15 คาบ
27 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์ 17 1.ศท 083005 ทักษะการคิดและสร้างสรรค์ 8 คาบ อาจารย์กษิรา กาเยาว์
2.ศท 061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
3.พล 023047 การวิจัยเบื้องต้นสำหรับนันทนาการ 3 คาบ
28 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 15 1.พล 041049 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 9 คาบ
2.พล 042015 ฟุตบอล 2 3 คาบ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
3.พล 043027 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 3 คาบ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
29 อาจารย์อรรณพร สุริโย 21 1.พล 024094 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว 4 คาบ
2.บธ 043007 การตลาดสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ
3.ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 6 คาบ
4.พล 084007 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนันทนาการฯ 8 คาบ
30 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์ 12 1.กศ 063001 กฎหมายการศึกษา 12 คาบ
31 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม 24 1.กศ 023003 วิธีสอนสุขศึกษา 24 คาบ
32 อาจารย์ กมลา ชัยพร 12 1.พล 031038 ยกน้ำหนัก 1 3 คาบ
2.พล 031023 เทเบิลเทนนิส 1 3 คาบ
3.พล 032033 ยกน้ำหนัก 2 3 คาบ
4.พล 033078 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายกน้ำหนัก 3 คาบ
33 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ 15 1.พล 041045 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 6 คาบ
2.พล 072020 ค่ายพักแรม 3 คาบ ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
3.พล 042008 บาสเกตบอล 2 3 คาบ
4.พล 043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 3 คาบ
34 อาจารย์แสงเดือน สว่างวัล 3 1.ศท 032004 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 คาบ
35 อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว 8 1.กศ 032004 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา 8 คาบ
36 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์ 11 1.วท 072044 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 คาบ
2.ศท 062005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
3.วท 072097 สุขภาพองค์รวม 3 คาบ
4.วท 083062 การจัดธุรกิจการกีฬาและสุขภาพ 2 คาบ
37 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล 6 1.ศท 051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3 คาบ
2.ศท 051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3 คาบ
38 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส 21 1.พล 031134 ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์ 12 คาบ
2.พล 031008 กีฬาลีลาศ 3 คาบ
3.พล 031064 แอโรบิกดานซ์ 1 3 คาบ
4.พล 032065 แอโรบิกดานซ์ 2 3 คาบ
39 อาจารย์ฤทธิเดช อาภรณ์ 9 1.พล 031044 ยิงปืน 1 3 คาบ
2.พล 032050 ยิงปืน 2 3 คาบ
3.พล 033080 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงปืน 3 คาบ
40 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ 24 1.พล 032119 ทักษะและการสอนมวยไทย 12 คาบ
2.พล 031036 มวยสากล 1 3 คาบ
3.พล 031032 มวยไทย 1 3 คาบ
4.พล 032033 มวยไทย 2 3 คาบ
5.พล 053075 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย 3 คาบ
41 อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์ 15 1.พล 031052 ว่ายน้ำ 6 คาบ
2.พล 032054 ว่ายน้ำ 2 3 คาบ
3.นก 022030 ว่ายน้ำ 3 คาบ
4.พล 033083 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ 3 คาบ
42 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร 12 1.นก 024022 การถ่ายภาพเพื่อนันทนาการ 3 คาบ
2.ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 6 คาบ
3.นศ 054023 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางกีฬา 3 คาบ
43 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์ 15 1.วท 082007 การนวดเพื่อสุขภาพ 3 คาบ
2.วท 081008 การบริหารกาย 3 คาบ
3.วท 074080 การจัดโครงการพัฒนาสุขภาพ 3 คาบ
4.วท 083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3 คาบ
5.วท 082008 การนวดทางการกีฬา 3 คาบ
44 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์ 14 1.วท 082047 เวชศาสตร์การกีฬา 6 คาบ
2.วท 083052 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 4 คาบ
3.วท 081041 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 4 คาบ
45 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์ 16 1.กศ 064002 การประกันคุณภาพการศึกษา 12 คาบ
2.กศ 053005 จิตวิทยาสำหรับครู 4 คาบ
46 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ 9 1.พล 041018 วอลเลย์บอล 1 3 คาบ
2.พล 042019 วอลเลย์บอล 2 3 คาบ
3.พล 043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 3 คาบ
47 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล 12 1.พล 072024 ศิลปป้องกันตัว 3 คาบ
2.พล 031049 ยูโด 1 3 คาบ
3.พล 032050 ยูโด 2 3 คาบ
4.พล 033082 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายูโด 3 คาบ
48 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ 7 1.พล 012011 การวางแผนและพัฒนากีฬา 3 คาบ
2.บธ 062030 การบริหารโครงการ 4 คาบ
49 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์ 9 1.วท 081214 เทนนิส 3 คาบ
2.พล 011011 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3 คาบ
3.พล 031020 เทนนิส 1 3 คาบ
50 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น 17 1.วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป 4 คาบ
2.ศท 081001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
3.ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
4.วท 092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 คาบ
51 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา 20 1.วท 021004 เคมีทั่วไป 12 คาบ
2.วท 023003 ชีวเคมีพื้นฐาน 8 คาบ
52 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ 18 1.ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 15 คาบ
2.กศ 042003 วิจัยทางการศึกษา 3 คาบ
53 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ 22 1.กศ 043004 การวิจัยในชั้นเรียน 18 คาบ
2.กศ 041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา 4 คาบ
54 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ 14 1.ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
2.ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
3.วท 071092 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพ 4 คาบ
4.ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3 คาบ
55 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์ 16 1.ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 คาบ
2.ศท 062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
3.มศ 052004 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 4 คาบ
4.นก 011001 ปรัชญา ทฤษฎี การใช้เวลาว่างและนันทนาการ 3 คาบ
56 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์ 12 1.ศท 011006 การใช้ภาษาไทย 12 คาบ
57 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล 18 1.วท 072010 การควบคุมและป้องกันโรค 3 คาบ
2.พล 031025 แบดมินตัน 3 คาบ
3.พล 031026 แบดมินตัน 1 3 คาบ
4.วท 072095 สุขภาพและสุขภาวะ 3 คาบ
5.พล 32027 แบดมินตัน 2 3 คาบ
6.พล 033073 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน 3 คาบ
58 อาจารย์วิทวัส แดงสนั่น 21 1.ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
2.ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 18 คาบ
59 อาจารย์ เยาวลักษณ์ นาคปฐม 3 1.ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3 คาบ
60 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา 8 1.กศ 032004 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา 8 คาบ
61 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์ 21 1.วท 072018 โภชนาการ 12 คาบ
2.พล 041045 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 9 คาบ
62 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง 23 1.วท 071034 ชีวิตและครอบครัว 2 คาบ
2.วท 073020 เพศศึกษา 12 คาบ ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
3.พล 041004 เซปักตะกร้อ 1 3 คาบ อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
4.พล 042005 เซปักตะกร้อ 2 3 คาบ อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
5.พล 043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ 3 คาบ อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
63 อาจารย์ตรีภพ นาคปฐม 15 1.พล 023050 ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย 3 คาบ
2.พล 051002 กระบี่กระบอง 1 3 คาบ
3.พล 072024 ศิลปะการป้องกันตัว 3 คาบ
4.พล 052003 กระบี่กระบอง 2 3 คาบ
5.พล 053004 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากระบี่กระบอง 3 คาบ
64 อาจารย์กษิรา กาเยาว์ 15 1.ศท 083005 ทักษะการคิดและสร้างสรรค์ 8 คาบ อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
2.ทท 011001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 คาบ อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
3.พล 023074 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 4 คาบ
65 อาจารย์วรากร คำปลิว 10 1.ศท 031002 จิตวิทยาทั่วไป 3 คาบ
2.นก 022027 พลวัตรกลุ่ม 4 คาบ
3.บธ 072044 จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ 3 คาบ
66 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา 13 1.พล 023137 พิธีกรทางนันทนาการ 4 คาบ
2.ทท 011001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 คาบ อาจารย์กษิรา กาเยาว์
3.ทท 013005 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3 คาบ
4.บธ 072046 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก 3 คาบ
67 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ 15 1.พล 041051 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 15 คาบ
68 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์ 12 1.พล 041012 ฟุตซอล 6 คาบ
2.พล 041012 ฟุตซอล 3 คาบ
3.พล 041014 ฟุตบอล 1 3 คาบ
69 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์ 19 1.พล 012008 หลักสูตรพลศึกษา 12 คาบ
2.พล 012008 หลักสูตรพลศึกษา 4 คาบ
3.วท 081201 กรีฑา 3 คาบ
70 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา 21 1.สข 001001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 15 คาบ
2.วท 082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 3 คาบ ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
3.พล 031051 เรือพาย 3 คาบ
71 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล 12 1.พล 083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3 คาบ
2.พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 9 คาบ
72 อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ 16 1.ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 6 คาบ
2.พล 084011 การสัมมนานันทนาการทางการท่องเที่ยว 4 คาบ
3.บธ 072010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 6 คาบ
73 อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์ฯ 14 1.กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ 12 คาบ
2.วท 072006 สุขภาพจิต 2 คาบ
74 อาจารย์นรินทร์ อนันตกลิ่น 3 1.พล 041022 แฮนด์บอล 1 3 คาบ
75 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี 16 1.ศท 011006 การใช้ภาษาไทย 9 คาบ
2.ศท 012003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 คาบ
3.ศท 011006 การใช้ภาษาไทย 3 คาบ
76 อาจารย์วสันต์ เต็งกวน 21 1.ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ 9 คาบ
2.ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 12 คาบ
77 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์ 13 1.พล 044040 การจัดการกีฬาประเภททีม 4 คาบ
2.บธ 111001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา 6 คาบ
3.พล 003027 การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา 3 คาบ
78 อาจารย์กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ 10 1.พล 024146 การจัดและการบริหารนันทนาการ 3 คาบ
2.พล 022013 นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ 3 คาบ
3.นก 022004 พื้นฐานการเป็นผู้นำและกิจกรรมนันทนาการ 4 คาบ
79 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ 15 1.วท 071004 การสาธารณสุขเบื้องต้น 2 คาบ
2.วท 072013 การปฐมพยาบาล 3 คาบ
3.สข 011001 การสาธารณสุข 8 คาบ
4.สข 011001 การสาธารณสุข 2 คาบ
80 อาจารย์สุรชัยและคณะ 9 1.วท 124010 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทย์ฯ 9 คาบ
81 ผศ.ดร.ภัททิตาและคณะ 12 1.วท 124017 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 12 คาบ
82 อาจารย์นรินทร์ (พร้อมคณะ) 3 1.พล 072020 ค่ายพักแรม 3 คาบ
83 เลือกกีฬาวิทย์ฯ 1 3 1.เลือกกีฬา 1 3 คาบ
84 เลือกกีฬาวิทย์ฯ 2 3 1.เลือกกีฬา 2 3 คาบ
85 เลือกกีฬาวิทย์ฯ ระดับ 2-1 3 1.เลือกกีฬาระดับ2 วิชาที่ 1 3 คาบ
86 เลือกกีฬาวิทย์ฯ ระดับ 2-2 3 1.เลือกกีฬาระดับ2 วิชาที่ 2 3 คาบ