0129-อาจารย์เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR A05,7713
0129
r102
AR A05,7713
0129
r102
AR A05,7713
0129
r102
 


 


AR CO9,7714
0129
t301
AR CO9,7714
0129
t301
AR CO9,7714
0129
t301
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR A05,7713
0129
r101
AR A05,7713
0129
r101
AR A05,7713
0129
r101
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


AR 000,6615
C084,0129
r301
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR A05 บธ072010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกับการประกอบธุรกิจ
AR CO9 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
====== อาจารย์ ======
0129 อาจารย์เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301