0132-อ.สมชาย บุญลอย จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 131,8812
0132
B003,B004
ED 131,8812
0132
B003,B004
ED 131,8812
0132
B003,B004
 


 


ED 131,8812
0132
B005
ED 131,8812
0132
B005
ED 131,8812
0132
B005
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 130,6612
0132
B001,B002
ED 130,6612
0132
B001,B002
ED 130,6612
0132
B001,B002
 


 ====== รายวิชา =====
ED 131 กศ 013007 พื้นฐานวิชาชีพครู
ED 130 กศ 013007 พื้นฐานวิชาชีพครู
====== อาจารย์ ======
0132 อ.สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202