0133-อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR B01,7715
0133
r201
AR B01,7715
0133
r201
AR B01,7715
0133
r201
 


 


ED 143,8811
0133,C147
C007
ED 143,8811
0133,C147
C007
ED 143,8811
0133,C147
C007
ED 143,8811
0133,C147
C007
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR C01,7714
0133
t202
AR C01,7714
0133
t202
AR C01,7714
0133
t202
 


 


SE E01,5515
0133
H201
SE E01,5515
0133
H201
SE E01,5515
0133
H201
 


 


พฤหัสบดี SE S07,5514
0133
H101
SE S07,5514
0133
H101
SE S07,5515
0133
H102
SE S07,5515
0133
H102
 


SE S19,6614
0133
s201
SE S19,6614
0133
s201
SE S19,6614
0133
s201
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR B01 ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดฯ
ED 143 กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
AR C01 ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด
SE E01 ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
SE S07 วท071113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ1
SE S19 ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
0133 อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C147 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7714 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
t202 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201