0137-อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์-1 จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 136,9915
0144,0137
B101
ED 136,9915
0144,0137
B101
ED 136,9915
0144,0137
B101
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 125,8814
0139,0137
B102
ED 125,8814
0139,0137
B102
ED 125,8814
0139,0137
B102
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 125,8814
0139,0137
A102
ED 125,8814
0139,0137
A102
ED 125,8814
0139,0137
A102
 


 ====== รายวิชา =====
ED 136 เลือก 1 วิชา ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา+ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
ED 125 เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม
====== อาจารย์ ======
0144 อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์-1
0137 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์-1
0139 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์-1
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201-4 พล+สุข
B102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202-1
A102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102-1