0139-อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์-1 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 125,8814
0139,0137
B102
ED 125,8814
0139,0137
B102
ED 125,8814
0139,0137
B102
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 125,8814
0139,0137
A102
ED 125,8814
0139,0137
A102
ED 125,8814
0139,0137
A102
 


 ====== รายวิชา =====
ED 125 เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม
====== อาจารย์ ======
0139 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์-1
0137 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์-1
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202-1
A102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102-1