0145-อ.อรรถพร คำพวง-1 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 137,6611
0145
B101
ED 137,6611
0145
B101
ED 137,6611
0145
B101
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 137,7711
0145
CC01
ED 137,7711
0145
CC01
ED 137,7711
0145
CC01
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
====== อาจารย์ ======
0145 อ.อรรถพร คำพวง-1
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
B101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201-4 พล+สุข
CC01 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301-1