2202-ห้องเรียน จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


ED 000,2202
C102
A001
ED 000,2202
C118
B002
ED 117,2202
C028
A002
ED 117,2202
C028
A002
 


 


 


อังคาร  


 


 


 


ED 000,2202
C064,C041
D001
 


 


 


 


 


พุธ SE S04,2202
C035
s101
SE S04,2202
C035
s101
SE S04,2202
C035
s102
SE S04,2202
C035
s102
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 118,2202
C029
A002
ED 118,2202
C029
A002
ED 118,2202
C029
A002
ED 000,2202
C092
A002
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S04,2202
C035
s102
SE S04,2202
C035
s102
SE S04,2202
C035
s101
SE S04,2202
C035
s101
ED 000,2202
C116
B005
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 117 ศท 011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา
SE S04 วท031003 ชีววิทยาทั่วไป
ED 118 พล011013 พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และ นันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
D001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 1 401 + 402
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201