2203-ห้องเรียน จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


ED 000,2203
C041
A003
ED 129,2203
C092
B001,B002
ED 129,2203
C092
B001,B002
ED 129,2203
C092
B001,B002
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 118,2203
C129
A005
ED 118,2203
C129
A005
ED 118,2203
C129
A005
 


 


พุธ ED 129,2203
C092
B003,B004
ED 129,2203
C092
B003,B004
ED 129,2203
C092
B003,B004
 


ED 000,2203
C056
A004
ED 129,2203
C092
B005
ED 129,2203
C092
B005
ED 129,2203
C092
B005
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


ED 000,2203
C012
C001
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


ED 000,2203
C104
C003
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 129 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED 118 พล011013 พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และ นันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C129 รศ.ธนกร ช้างน้อย
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302