3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 114,3301
C039
A001
ED 114,3301
C039
A001
ED 114,3301
C039
A001
 


 


ED 114,3301
C039
A005
ED 114,3301
C039
A005
ED 114,3301
C039
A005
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 114,3301
C039
A002
ED 114,3301
C039
A002
ED 114,3301
C039
A002
 


 


พุธ ED 114,3301
C039
A003
ED 114,3301
C039
A003
ED 114,3301
C039
A003
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 114,3301
C039
A004
ED 114,3301
C039
A004
ED 114,3301
C039
A004
 


 


ED 139,3301
C039
B001,B002
ED 139,3301
C039
B001,B002
ED 139,3301
C039
B001,B002
 


 


ศุกร์ ED V01,3301
C039
0016
ED V01,3301
C039
0016
ED V01,3301
C039
0016
ED V01,3301
C039
0016
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 114 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED 139 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
ED V01 ศท 021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
0016 ศท021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Sec.1