3302-ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 203,3302
C077
C003
ED 203,3302
C077
C003
ED 203,3302
C077
C003
ED 203,3302
C077
C003
 


ED 203,3302
C077
0002
ED 203,3302
C077
0002
ED 203,3302
C077
0002
ED 203,3302
C077
0002
 


อังคาร ED 203,3302
C077
C004
ED 203,3302
C077
C004
ED 203,3302
C077
C004
ED 203,3302
C077
C004
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 203,3302
C077
C007
ED 203,3302
C077
C007
ED 203,3302
C077
C007
ED 203,3302
C077
C007
 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 203,3302
C077
C005
ED 203,3302
C077
C005
ED 203,3302
C077
C005
ED 203,3302
C077
C005
 


ศุกร์ ED 203,3302
C077
0001
ED 203,3302
C077
0001
ED 203,3302
C077
0001
ED 203,3302
C077
0001
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 203 กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
0002 กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.2
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
0001 กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.1