4410-ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 132,4410
C110
C005
ED 132,4410
C110
C005
ED 132,4410
C110
C005
 


 


ED 144,4410
C014
C001
ED 144,4410
C014
C001
ED 144,4410
C014
C001
ED 144,4410
C014
C001
 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 118,4410
C029
A001
ED 118,4410
C029
A001
ED 118,4410
C029
A001
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 118,4410
C029
A003
ED 118,4410
C029
A003
ED 118,4410
C029
A003
 


 


พฤหัสบดี ED 118,4410
C129
B005
ED 118,4410
C129
B005
ED 118,4410
C129
B005
 


 


ED 118,4410
C029
A004
ED 118,4410
C029
A004
ED 118,4410
C029
A004
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 132 วท 082273 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED 144 กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
ED 118 พล011013 พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และ นันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C129 รศ.ธนกร ช้างน้อย
===== ห้องเรียน ======
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
====== นักศึกษา ======
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104