5512-ห้องเรียน จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 116,5512
C075
A002
ED 116,5512
C075
A002
ED 116,5512
C075
A002
 


 


SE S25,5512
C034
s201
SE S25,5512
C034
s201
SE S25,5512
C034
s201
 


 


อังคาร ED 116,5512
C075
A004
ED 116,5512
C075
A004
ED 116,5512
C075
A004
 


 


ED U04,5512
C075
0011
ED U04,5512
C075
0011
ED U04,5512
C075
0011
 


 


พุธ  


 


 


 


ED 000,5512
C050
A005
SE S31,5512
C034
S302
SE S31,5512
C034
S302
SE S31,5512
C034
S302
 


 


พฤหัสบดี ED 116,5512
C075
A001
ED 116,5512
C075
A001
ED 116,5512
C075
A001
 


 


SE E03,5512
C120
H102
SE E03,5512
C120
H102
SE E03,5512
C120
H102
 


 


ศุกร์ ED 116,5512
C075
A003
ED 116,5512
C075
A003
ED 116,5512
C075
A003
 


 


SE S35,5512
C034
S302
SE S35,5512
C034
S302
SE S35,5512
C034
S302
SE S35,5512
C034
S302
 ====== รายวิชา =====
ED 116 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE S25 วท082135 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
ED U04 กศ 042003 วิจัยทางการศึกษา
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S31 ศท061007 วิถีไทยกับการดำงชีวิต
SE E03 ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE S35 วท083048 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
====== อาจารย์ ======
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
0011 กศ042003 วิจัยทางการศึกษา Sec.1
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
S302 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103