5514-ห้องเรียน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S06,5514
C050
H102
SE S06,5514
C050
H102
SE S06,5514
C050
H101
SE S06,5514
C050
H101
 


SE E06,5514
C087,C118
H201
SE E06,5514
C087,C118
H201
SE E06,5514
C087,C118
H201
 


 


อังคาร SE SE3,5514
C031
H301
SE SE3,5514
C031
H301
SE SE3,5514
C031
H301
 


 


SE E03,5514
C148
H301
SE E03,5514
C148
H301
SE E03,5514
C148
H301
 


 


พุธ SE S05,5514
C069
H102
SE S05,5514
C069
H102
SE S05,5514
C069
H102
 


 


ED U05,5514
C064
0015
ED U05,5514
C064
0015
 


 


 


พฤหัสบดี SE S07,5514
0133
H101
SE S07,5514
0133
H101
 


 


 


ED 119,5514
C022
A002
ED 119,5514
C022
A002
ED 119,5514
C022
A002
 


 


ศุกร์ ED 119,5514
C022
A005
ED 119,5514
C022
A005
ED 119,5514
C022
A005
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S06 วท071004 การสาธารณสุขเบื้องต้น
SE E06 วท 072013 การปฐมพยาบาล
SE SE3 ศท092006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
SE E03 ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE S05 วท092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ED U05 กศ 053005 จิตวิทยาสำหรับครู
SE S07 วท071113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ1
ED 119 สข 001001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
====== อาจารย์ ======
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
0133 อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
0015 กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู Sec.1
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101