5515-ห้องเรียน จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE E03,5515
C148
H201
SE E03,5515
C148
H201
SE E03,5515
C148
H201
 


 


ED 119,5515
C022
A001
ED 119,5515
C022
A001
ED 119,5515
C022
A001
 


 


อังคาร SE S30,5515
C025
S302
SE S30,5515
C025
S302
SE S30,5515
C025
S302
SE 000,5515
C033
S302
 


 


 


 


 


 


พุธ SE S10,5515
C062
H201
SE S10,5515
C062
H201
SE S10,5515
C062
H201
SE 000,5515
C062
H102
 


SE E01,5515
0133
H201
SE E01,5515
0133
H201
SE E01,5515
0133
H201
 


 


พฤหัสบดี  


 


SE S07,5515
0133
H102
SE S07,5515
0133
H102
 


ED 119,5515
C119
A003
ED 119,5515
C119
A003
ED 119,5515
C119
A003
 


 


ศุกร์  


 


 


SE SE8,5515
C122
H301
SE SE8,5515
C122
H301
SE 112,5515
C069
s101
SE 112,5515
C069
s101
SE 112,5515
C069
s101
 


 ====== รายวิชา =====
SE E03 ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ED 119 สข 001001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
SE S30 ศท031011 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S10 วท072126 การจัดการกับน้ำหนักตัว
SE E01 ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
SE S07 วท071113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ1
SE SE8 วท072114 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริม
SE 112 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติฯ
====== อาจารย์ ======
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
0133 อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C119 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
S302 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101