6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 137,6611
0145
B101
ED 137,6611
0145
B101
ED 137,6611
0145
B101
 


 


SE S12,6611
C074
s102
SE S12,6611
C074
s102
 


 


 


อังคาร SE 116,6611
C074
s201
SE 116,6611
C074
s201
SE 000,6611
C047
s201
 


 


SE 112,6611
C069
s102
SE 112,6611
C069
s102
SE 112,6611
C069
s102
 


 


พุธ  


 


SE 116,6611
C074
s201
SE 116,6611
C074
s201
 


SE S23,6611
C068
s201
SE S23,6611
C068
s201
SE S23,6611
C068
s201
 


 


พฤหัสบดี SE S01,6611
C147
s102
SE S01,6611
C147
s102
SE S01,6611
C147
s102
 


 


 


 


SE S12,6611
C074
s102
SE S12,6611
C074
s102
 


ศุกร์ SE S35,6611
C034
s301
SE S35,6611
C034
s301
SE S35,6611
C034
s301
SE S35,6611
C034
s301
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
SE S12 วท021004 เคมีทั่วไป
SE 116 วท 023003 ชีวเคมีพื้นฐาน
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE 112 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติฯ
SE S23 วท082047 เวชศาสตร์การกีฬา
SE S01 ศท011006 การใช้ภาษาไทย
SE S35 วท083048 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
====== อาจารย์ ======
0145 อ.อรรถพร คำพวง-1
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
C147 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
B101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201-4 พล+สุข
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301