6612-ห้องเรียน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE 117,6612
C034
s201
SE 117,6612
C034
s201
SE 117,6612
C034
s201
 


 


ED U02,6612
C066
0004
ED U02,6612
C066
0004
ED U02,6612
C066
0004
 


 


อังคาร ED 137,6612
C021,C079
C007,C003
ED 137,6612
C021,C079
C007,C003
ED 137,6612
C021,C079
C007,C003
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


SE S02,6612
C059
H102
SE S02,6612
C059
H102
SE S02,6612
C059
H102
 


 


พฤหัสบดี ED 146,6612
C084
C002
ED 146,6612
C084
C002
ED 146,6612
C084
C002
 


 


AR B13,6612
C113
t202
AR B13,6612
C113
t202
AR B13,6612
C113
t202
 


 


ศุกร์ SE S33,6612
C068
S302
SE S33,6612
C068
S302
SE S33,6612
C068
S302
 


 


ED 130,6612
0132
B001,B002
ED 130,6612
0132
B001,B002
ED 130,6612
0132
B001,B002
 


 ====== รายวิชา =====
SE 117 ศท 041004 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตฯ
ED U02 วท 082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
SE S02 ศท051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED 146 ศท012010 วาทการ
AR B13 นก012003 โปรแกรมนันทาการ
SE S33 วท081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ
ED 130 กศ 013007 พื้นฐานวิชาชีพครู
====== อาจารย์ ======
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C059 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
0132 อ.สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
0004 วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Sec.1
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
t202 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
S302 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202