6613-ห้องเรียน จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 144,6613
C014
C002
ED 144,6613
C014
C002
ED 144,6613
C014
C002
ED 144,6613
C014
C002
 


 


 


SE S12,6613
C074
s101
SE S12,6613
C074
s101
 


อังคาร  


ED 000,6613
C022
B003
ED 117,6613
C028
A005
ED 117,6613
C028
A005
ED 000,6613
C009,C075
D004
ED V06,6613
C108
0021
ED V06,6613
C108
0021
ED V06,6613
C108
0021
 


 


พุธ AR E11,6613
C083,C109
t401
AR E11,6613
C083,C109
t401
AR E11,6613
C083,C109
t401
AR E11,6613
C083,C109
t401
 


ED V06,6613
C108
0108
ED V06,6613
C108
0108
ED V06,6613
C108
0108
 


 


พฤหัสบดี SE S29,6613
C148
S302
SE S29,6613
C148
S302
SE S29,6613
C148
S302
 


 


SE S12,6613
C074
s101
SE S12,6613
C074
s101
 


 


 


ศุกร์ SE S24,6613
C037
s201
SE S24,6613
C037
s201
SE S24,6613
C037
s201
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 144 กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
SE S12 วท021004 เคมีทั่วไป
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 117 ศท 011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา
ED V06 ศท 031002 จิตวิทยาทั่วไป
AR E11 พล 084007การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
SE S29 ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE S24 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 4 407 + 408
0021 ศท032004 จิตวิทยาทั่วไป Sec.1
t401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
0108 ศท032004 จิตวิทยาทั่วไป Sec.2
S302 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201