6614-ห้องเรียน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 117,6614
C028
A003
ED 117,6614
C028
A003
SE 000,6614
C061
s102
 


 


SE S02,6614
C059
H101
SE S02,6614
C059
H101
SE S02,6614
C059
H101
 


 


อังคาร SE S03,6614
C033
s102
SE S03,6614
C033
s102
SE S03,6614
C033
s102
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR C12,6614
C130
t301
AR C12,6614
C130
t301
AR C12,6614
C130
t301
AR C12,6614
C130
t301
 


ED 117,6614
C028
A004
ED 117,6614
C028
A004
 


 


 


พฤหัสบดี AR CO3,6614
C043
r301
AR CO3,6614
C043
r301
AR CO3,6614
C043
r301
AR CO3,6614
C043
r301
 


SE S19,6614
0133
s201
SE S19,6614
0133
s201
SE S19,6614
0133
s201
 


 


ศุกร์ ED 117,6614
C028
A001
ED 117,6614
C028
A001
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 117 ศท 011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S02 ศท051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE S03 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
AR C12 ทท023004 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
AR CO3 การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
SE S19 ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C059 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C130 อาจารย์ธรรมนันท์ ไชยานนท์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
0133 อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101