6615-ห้องเรียน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S01,6615
C147
s101
SE S01,6615
C147
s101
SE S01,6615
C147
s101
 


 


AR E09,6615
C042
t401
AR E09,6615
C042
t401
AR E09,6615
C042
t401
AR E09,6615
C042
t401
 


อังคาร AR E08,6615
C083
t401
AR E08,6615
C083
t401
AR E08,6615
C083
t401
AR 000,6615
C108
t401
 


 


 


 


 


 


พุธ AR CO2,6615
C124
r301
AR CO2,6615
C124
r301
AR CO2,6615
C124
r301
AR CO2,6615
C124
r301
 


ED 137,6615
0148
CC03,CC04
ED 137,6615
0148
CC03,CC04
ED 137,6615
0148
CC03,CC04
 


 


พฤหัสบดี AR E02,6615
C124
r401
AR E02,6615
C124
r401
 


 


 


SE SE7,6615
C031
H301
SE SE7,6615
C031
H301
 


 


 


ศุกร์ SE SE9,6615
C086
H301
SE SE9,6615
C086
H301
 


AR 000,6615
C084,0129
r301
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S01 ศท011006 การใช้ภาษาไทย
AR E09 พล 024094 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว
AR E08 พล 024146 การจัดและการบริหารนันทนาการ
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR CO2 การจัดการแข่งขันกีฬา
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
AR E02 วท 084011 การเป็นผู้ฝึกกีฬา
SE SE7 วท072008 สุขภาพผู้บริโภค
SE SE9 วท072018 โภชนากร
====== อาจารย์ ======
C147 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
0148 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์-1
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
0129 อาจารย์เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
CC03 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303-1
CC04 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304-1
r401 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301