6616-ห้องเรียน จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S30,6616
C025
s301
SE S30,6616
C025
s301
SE S30,6616
C025
s301
SE 000,6616
C034
s301
 


SE S33,6616
C068
s301
SE S33,6616
C068
s301
SE S33,6616
C068
s301
 


 


อังคาร ED 102,6616
C059
A003
ED 102,6616
C059
A003
ED 102,6616
C059
A003
 


 


ED 102,6616
C059
A004
ED 102,6616
C059
A004
ED 102,6616
C059
A004
 


 


พุธ ED 102,6616
C059
A001
ED 102,6616
C059
A001
ED 102,6616
C059
A001
 


 


SE S29,6616
C148
s301
SE S29,6616
C148
s301
SE S29,6616
C148
s301
 


 


พฤหัสบดี SE S10,6616
C062
H301
SE S10,6616
C062
H301
SE S10,6616
C062
H301
 


 


ED V09,6616
C043
0025
ED V09,6616
C043
0025
ED V09,6616
C043
0025
 


 


ศุกร์ ED 102,6616
C059
A002
ED 102,6616
C059
A002
ED 102,6616
C059
A002
 


 


ED 125,6616
0141
A101
ED 125,6616
0141
A101
ED 125,6616
0141
A101
 


 ====== รายวิชา =====
SE S30 ศท031011 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S33 วท081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ
ED 102 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE S29 ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE S10 วท072126 การจัดการกับน้ำหนักตัว
ED V09 ศท 062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ED 125 เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
C059 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
0141 อ.โกสินท์ มณีอินทร์ -1
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
0025 ศท062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน Sec.1
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101-1