6617-ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา) จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S32,6617
C036
S302
SE S32,6617
C036
S302
SE S32,6617
C036
S302
SE S32,6617
C036
S302
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S32,6617
C036
s301
SE S32,6617
C036
s301
SE S32,6617
C036
s301
SE S32,6617
C036
s301
 


SE S22,6617
C036
s201
SE S22,6617
C036
s201
SE S22,6617
C036
s201
 


 


พุธ SE 113,6617
C036
s301
SE 113,6617
C036
s301
SE 113,6617
C036
s301
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S21,6617
C036
s201
SE S21,6617
C036
s201
SE S21,6617
C036
s201
 


 


SE S34,6617
C036
S302
SE S34,6617
C036
S302
SE S34,6617
C036
S302
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S32 วท082051 สรีรวิทยาการออกำลังกาย
SE S22 วท081040 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE 113 วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE S21 วท071001 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
SE S34 วท083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
====== อาจารย์ ======
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
====== นักศึกษา ======
S302 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201