7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 137,7711
0146
B111
ED 137,7711
0146
B111
ED 137,7711
0146
B111
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S40,7711
C034
s401
SE S40,7711
C034
s401
SE S40,7711
C034
s401
SE S40,7711
C034
s401
 


ED 137,7711
0145
CC01
ED 137,7711
0145
CC01
ED 137,7711
0145
CC01
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 146,7711
C084
C007
ED 146,7711
C084
C007
ED 146,7711
C084
C007
 


 


ศุกร์ ED 139,7711
C122
B003,B004
ED 139,7711
C122
B003,B004
ED 139,7711
C122
B003,B004
 


 


ED 146,7711
C084
C005
ED 146,7711
C084
C005
ED 146,7711
C084
C005
 


 ====== รายวิชา =====
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
SE S40 วท124010 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ED 146 ศท012010 วาทการ
ED 139 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
0146 อ.สุรพล วงษ์สถิตย์-1
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
0145 อ.อรรถพร คำพวง-1
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
B111 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201-204
s401 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
CC01 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301-1
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304