7712-ห้องเรียน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR B06,7712
C067
r202
AR B06,7712
C067
r202
AR B06,7712
C067
r202
AR B06,7712
C067
r202
 


AR A04,7712
C038
r101
AR A04,7712
C038
r101
AR A04,7712
C038
r101
 


 


อังคาร AR A02,7712
C042
r101
AR A02,7712
C042
r101
AR A02,7712
C042
r101
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR A02,7712
C042
r102
AR A02,7712
C042
r102
AR A02,7712
C042
r102
AR 000,7712
C038
r401
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR A02,7712
C042
t101
AR A02,7712
C042
t101
AR A02,7712
C042
t101
 


 


AR A06,7712
C124
r101
AR A06,7712
C124
r101
AR A06,7712
C124
r101
 


 


ศุกร์ AR A06,7712
C124
r102
AR A06,7712
C124
r102
AR A06,7712
C124
r102
 


 


AR A04,7712
C038
r102
AR A04,7712
C038
r102
AR A04,7712
C038
r102
 


 ====== รายวิชา =====
AR B06 บธ062030 การบริหารโครงการ
AR A04 บธ062031 การจัดการองค์การ และทรัพยากรมนุษย์
AR A02 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR A06 บธ 111001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
r401 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101