7713-ห้องเรียน จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR A05,7713
0129
r102
AR A05,7713
0129
r102
AR A05,7713
0129
r102
AR 000,7713
C124,C079
r101
 


AR A11,7713
C109
t101
AR A11,7713
C109
t101
AR A11,7713
C109
t101
 


 


อังคาร AR B05,7713
C038
r202
AR B05,7713
C038
r202
AR B05,7713
C038
r202
AR 000,7713
C042
r202
 


 


 


 


 


 


พุธ AR A05,7713
0129
r101
AR A05,7713
0129
r101
AR A05,7713
0129
r101
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR B06,7713
C067
r201
AR B06,7713
C067
r201
AR B06,7713
C067
r201
AR B06,7713
C067
r201
 


AR B02,7713
C079
r202
AR B02,7713
C079
r202
AR B02,7713
C079
r202
 


 


ศุกร์ AR B10,7713
C108
t202
AR B10,7713
C108
t202
AR B10,7713
C108
t202
AR B10,7713
C108
t202
 


AR C13,7713
C042
t301
AR C13,7713
C042
t301
AR C13,7713
C042
t301
 


 ====== รายวิชา =====
AR A05 บธ072010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกับการประกอบธุรกิจ
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR A11 ทท013005 วัฒธรรมและภูมิปัญญาไทยฯ
AR B05 บธ 033006 การจัดการการเงินและการบัญชี
AR B06 บธ062030 การบริหารโครงการ
AR B02 ศท072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR B10 นก022027 พลวัตรกลุ่ม
AR C13 ทท013003 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
0129 อาจารย์เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t202 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301