7714-ห้องเรียน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR A09,7714
C083
t101
AR A09,7714
C083
t101
AR A09,7714
C083
t101
 


AR 000,7714
C130,C032
t301
AR CO9,7714
0129
t301
AR CO9,7714
0129
t301
AR CO9,7714
0129
t301
 


 


อังคาร AR B04,7714
C092
r201
AR B04,7714
C092
r201
AR B04,7714
C092
r201
AR 000,7714
C067,C043
r201
 


AR 101,7714
C018,C120
t101
AR 101,7714
C018,C120
t101
AR 101,7714
C018,C120
t101
 


 


พุธ AR C01,7714
0133
t202
AR C01,7714
0133
t202
AR C01,7714
0133
t202
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR B01,7714
C122
r202
AR B01,7714
C122
r202
AR B01,7714
C122
r202
 


 


AR B03,7714
C040
r201
AR B03,7714
C040
r201
AR B03,7714
C040
r201
 


 


ศุกร์ AR B04,7714
C092
r202
AR B04,7714
C092
r202
AR B04,7714
C092
r202
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR A09 นก011001 ปรัชญา ทฤษฏี หลักการฯ
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR CO9 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR B04 ศท072006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR 101 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
AR C01 ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด
AR B01 ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดฯ
AR B03 ศท061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C130 อาจารย์ธรรมนันท์ ไชยานนท์
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
0129 อาจารย์เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
0133 อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t202 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202