7715-ห้องเรียน จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR B01,7715
0133
r201
AR B01,7715
0133
r201
AR B01,7715
0133
r201
 


 


AR B02,7715
C079
r201
AR B02,7715
C079
r201
AR B02,7715
C079
r201
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR C04,7715
C092
t202
AR C04,7715
C092
t202
AR C04,7715
C092
t202
 


 


พุธ AR B03,7715
C040
r202
AR B03,7715
C040
r202
AR B03,7715
C040
r202
AR 000,7715
C040,C126
t101
 


SE S01,7715
C120
H101
SE S01,7715
C120
H101
SE S01,7715
C120
H101
 


 


พฤหัสบดี AR A03,7715
C060
r101
AR A03,7715
C060
r101
AR A03,7715
C060
r101
 


 


AR A03,7715
C060
r102
AR A03,7715
C060
r102
AR A03,7715
C060
r102
 


 


ศุกร์ AR A03,7715
C079
t101
AR A03,7715
C079
t101
AR A03,7715
C079
t101
 


 


AR A12,7715
C060
t101
AR A12,7715
C060
t101
AR A12,7715
C060
t101
 


 ====== รายวิชา =====
AR B01 ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดฯ
AR B02 ศท072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR C04 ศท072006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR B03 ศท061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S01 ศท011006 การใช้ภาษาไทย
AR A03 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรุ้
AR A12 นก024022 การถ่ายภาพเพื่อนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
0133 อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C126 อาจารย์ภิชชาภร กิตติณิชภัทร
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t202 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102