7716-ห้องเรียนกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR B12,7716
C108
t202
AR B12,7716
C108
t202
AR B12,7716
C108
t202
AR 000,7716
C083,C109
t202
 


AR E04,7716
C040
r401
AR E04,7716
C040
r401
AR E04,7716
C040
r401
AR E04,7716
C040
r401
 


อังคาร  


 


 


 


 


AR B07,7716
C060
r202
AR B07,7716
C060
r202
AR B07,7716
C060
r202
 


 


พุธ AR B05,7716
C038
r201
AR B05,7716
C038
r201
AR B05,7716
C038
r201
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR B11,7716
C109
t202
AR B11,7716
C109
t202
AR B11,7716
C109
t202
 


 


AR A10,7716
C024
t101
AR A10,7716
C024
t101
AR A10,7716
C024
t101
AR A10,7716
C024
t101
 


ศุกร์ AR B07,7716
C060
r201
AR B07,7716
C060
r201
AR B07,7716
C060
r201
 


 


AR B15,7716
C109
t202
AR B15,7716
C109
t202
AR B15,7716
C109
t202
 


 ====== รายวิชา =====
AR B12 บธ072044 จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR E04 บธ 003005 การวิจัยทางการจัดการกีฬา
AR B07 นศ054023 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางกีฬา
AR B05 บธ 033006 การจัดการการเงินและการบัญชี
AR B11 ทท011001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
AR A10 นก 022004 พื้นฐานการเป็นผู้นำฯ
AR B15 บธ072046 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
====== อาจารย์ ======
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียนกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
====== นักศึกษา ======
t202 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r401 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101