7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR A01,7717
C032
r101
AR A01,7717
C032
r101
AR A01,7717
C032
r101
 


 


ED 107,7717
C120
0018
ED 107,7717
C120
0018
ED 107,7717
C120
0018
ED 107,7717
C120
0018
 


อังคาร AR A01,7717
C032
r102
AR A01,7717
C032
r102
AR A01,7717
C032
r102
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR A01,7717
C032
t101
AR A01,7717
C032
t101
AR A01,7717
C032
t101
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR C10,7717
C032,C083
t301
AR C10,7717
C032,C083
t301
AR C10,7717
C032,C083
t301
AR C10,7717
C032,C083
t301
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR E01,7717
C032
r401,t401
AR E01,7717
C032
r401,t401
AR E01,7717
C032
r401,t401
AR E01,7717
C032
r401,t401
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR A01 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED 107 ศท 021008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
AR C10 มศ053009 ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการ
AR E01 ศท 022002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0018 ศท012003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Sec.1
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r401 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
t401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401