8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 139,8811
C109
B005
ED 139,8811
C109
B005
ED 139,8811
C109
B005
 


ED 000,8811
C111
C007
ED 143,8811
0133,C147
C007
ED 143,8811
0133,C147
C007
ED 143,8811
0133,C147
C007
ED 143,8811
0133,C147
C007
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 146,8811
C084
C004
ED 146,8811
C084
C004
ED 146,8811
C084
C004
 


 


ED 137,8811
C021,C079
C004,C005
ED 137,8811
C021,C079
C004,C005
ED 137,8811
C021,C079
C004,C005
 


 


พฤหัสบดี SE S31,8811
C034
s301
SE S31,8811
C034
s301
SE S31,8811
C034
s301
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 148,8811
C012,C112
C001
ED 148,8811
C012,C112
C001
ED 148,8811
C012,C112
C002
ED 148,8811
C012,C112
C002
 


ED 143,8811
C122,C148
C003
ED 143,8811
C122,C148
C003
ED 143,8811
C122,C148
C003
ED 143,8811
C122,C148
C003
 ====== รายวิชา =====
ED 139 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 143 กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED 146 ศท012010 วาทการ
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
SE S31 ศท061007 วิถีไทยกับการดำงชีวิต
ED 148 พล013019 การประเมินผลทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
0133 อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C147 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
C112 อาจารย์สรายุธ สมบูรณ์
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302