8812-ห้องเรียน จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S37,8812
C102
s401
SE S37,8812
C102
s401
SE S37,8812
C102
s401
SE S37,8812
C033
s401
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 137,8812
0146
CC01,CC02
ED 137,8812
0146
CC01,CC02
ED 137,8812
0146
CC01,CC02
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 146,8812
C084
C003
ED 146,8812
C084
C003
ED 146,8812
C084
C003
 


 


พฤหัสบดี ED 131,8812
0132
B003,B004
ED 131,8812
0132
B003,B004
ED 131,8812
0132
B003,B004
 


 


ED 131,8812
0132
B005
ED 131,8812
0132
B005
ED 131,8812
0132
B005
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S37 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำหรับรูปในชีวิตประจำวัน
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
ED 146 ศท012010 วาทการ
ED 131 กศ 013007 พื้นฐานวิชาชีพครู
====== อาจารย์ ======
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
0146 อ.สุรพล วงษ์สถิตย์-1
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
0132 อ.สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s401 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
CC01 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301-1
CC02 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302-1
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201