8813-ห้องเรียน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 119,8813
C119
A004
ED 119,8813
C119
A004
ED 119,8813
C119
A004
 


 


SE S03,8813
C033
H102
SE S03,8813
C033
H102
SE S03,8813
C033
H102
 


 


อังคาร ED 143,8813
C122,C148
C002
ED 143,8813
C122,C148
C002
ED 143,8813
C122,C148
C002
ED 143,8813
C122,C148
C002
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 143,8813
C122,C148
C005
ED 143,8813
C122,C148
C005
ED 143,8813
C122,C148
C005
ED 143,8813
C122,C148
C005
 


ED 125,8813
0140
B105
ED 125,8813
0140
B105
ED 125,8813
0140
B105
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S38,8813
C025
s401
SE S38,8813
C025
s401
 


 


 


ED 132,8813
C119
B003,B004
ED 132,8813
C119
B003,B004
ED 132,8813
C119
B003,B004
 


 ====== รายวิชา =====
ED 119 สข 001001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
SE S03 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED 143 กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED 125 เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม
SE S38 วท124033 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ED 132 วท 082273 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C119 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
0140 อ.อลงกร นำบุญจิตต์-1
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
B105 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201-1
s401 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204