8814-ห้องเรียน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR C16,8814
C122
r301
AR C16,8814
C122
r301
AR C16,8814
C122
r301
AR C16,8814
C122
r301
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 128,8814
C050
A005
ED 128,8814
C050
A005
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 149,8814
C119
B001,B002
ED 149,8814
C119
B001,B002
ED 149,8814
C119
B001,B002
 


 


ED 125,8814
0139,0137
B102
ED 125,8814
0139,0137
B102
ED 125,8814
0139,0137
B102
 


 


พฤหัสบดี AR E10,8814
C130
t401
AR E10,8814
C130
t401
AR E10,8814
C130
t401
AR E10,8814
C130
t401
 


ED 116,8814
C075
A005
ED 116,8814
C075
A005
ED 116,8814
C075
A005
 


 


ศุกร์ AR C15,8814
C040
t301
AR C15,8814
C040
t301
AR C15,8814
C040
t301
 


 


ED 125,8814
0139,0137
A102
ED 125,8814
0139,0137
A102
ED 125,8814
0139,0137
A102
 


 ====== รายวิชา =====
AR C16 มศ052020 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ
ED 128 สข 011001 การสาธารณสุข
ED 149 วท 082278 สรีรวิทยาการกีฬา และการออกกำลังกาย
ED 125 เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม
AR E10 พล 084011การสัมมนานันทนาการทางการท่องเที่ยว
ED 116 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR C15 สค073003 เศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C119 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
0139 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์-1
0137 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์-1
C130 อาจารย์ธรรมนันท์ ไชยานนท์
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202-1
t401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
A102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102-1