8815-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 113,8815
C018,C120
A005
ED 113,8815
C018,C120
A005
ED 113,8815
C018,C120
A005
 


ED 000,8815
C105
C004
 


 


 


 


 


อังคาร ED 113,8815
C018,C120
A001
ED 113,8815
C018,C120
A001
ED 113,8815
C018,C120
A001
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 113,8815
C018,C120
A002
ED 113,8815
C018,C120
A002
ED 113,8815
C018,C120
A002
 


 


ED 137,8815
0146
CC02
ED 137,8815
0146
CC02
ED 137,8815
0146
CC02
 


 


พฤหัสบดี ED 113,8815
C018,C120
A003
ED 113,8815
C018,C120
A003
ED 113,8815
C018,C120
A003
 


 


ED 143,8815
C148,C032
C001
ED 143,8815
C148,C032
C001
ED 143,8815
C148,C032
C001
ED 143,8815
C148,C032
C001
 


ศุกร์ ED 113,8815
C018,C120
A004
ED 113,8815
C018,C120
A004
ED 113,8815
C018,C120
A004
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 113 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
ED 143 กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
0146 อ.สุรพล วงษ์สถิตย์-1
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
CC02 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302-1
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104