8816-ห้องเรียน จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 146,8816
C084
C001
ED 146,8816
C084
C001
ED 146,8816
C084
C001
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 125,8816
0138
B104
ED 125,8816
0138
B104
ED 125,8816
0138
B104
 


 


พฤหัสบดี ED 000,8816
C113
C005
 


 


 


 


SE S05,8816
C069
H101
SE S05,8816
C069
H101
SE S05,8816
C069
H101
SE S05,8816
C069
H101
 


ศุกร์  


ED 000,8816
C006
C002
 


 


 


ED 125,8816
0138
A104
ED 125,8816
0138
A104
ED 125,8816
0138
A104
 


 ====== รายวิชา =====
ED 146 ศท012010 วาทการ
ED 125 เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S05 วท092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
0138 อ.ธนัช นำบุญจิตต์-1
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C006 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
B104 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204-1
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
A104 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104-1