8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED 143,8817
C122,C148
C004
ED 143,8817
C122,C148
C004
ED 143,8817
C122,C148
C004
ED 143,8817
C122,C148
C004
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


SE S02,8817
C033
s101
SE S02,8817
C033
s101
SE S02,8817
C033
s101
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S03,8817
C033
H101
SE S03,8817
C033
H101
SE S03,8817
C033
H101
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 143 กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
SE S02 ศท051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE S03 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101