9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S08,9911
C020
H102
SE S08,9911
C020
H102
SE S08,9911
C020
H102
 


 


พุธ SE S08,9911
C020
H101
SE S08,9911
C020
H101
SE S08,9911
C020
H101
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 127,9911
C019
B001,B002
ED 127,9911
C019
B001,B002
ED 127,9911
C019
B001,B002
 


 


ED 127,9911
C019
B003,B004
ED 127,9911
C019
B003,B004
ED 127,9911
C019
B003,B004
 


 


ศุกร์ AR CO5,9911
C067
r301
AR CO5,9911
C067
r301
AR CO5,9911
C067
r301
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S08 วท081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ
ED 127 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
AR CO5 ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
====== อาจารย์ ======
C020 ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301