9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) จำนวน 35 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 401,9912
C006
D001
ED 401,9912
C006
D001
ED 401,9912
C006
D001
ED 401,9912
C006
D001
 


ED 132,9912
C110
C003
ED 132,9912
C110
C003
ED 132,9912
C110
C003
 


 


อังคาร ED 401,9912
C006
D002
ED 401,9912
C006
D002
ED 401,9912
C006
D002
ED 401,9912
C006
D002
 


ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
 


 


พุธ ED 401,9912
C004
D003
ED 401,9912
C004
D003
ED 401,9912
C004
D003
ED 401,9912
C004
D003
ED 000,9912
C028,C092
D002
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
B001,B002
B003,B004
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
B001,B002
B003,B004
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
B001,B002
B003,B004
 


 


พฤหัสบดี ED 401,9912
C004
D004,C008
ED 401,9912
C004
D004,C008
ED 401,9912
C004
D004,C008
ED 401,9912
C004
D004,C008
 


ED 132,9912
C110
C004
ED 132,9912
C110
C004
ED 132,9912
C110
C004
 


 


ศุกร์ ED 132,9912
C110
C007
ED 132,9912
C110
C007
ED 132,9912
C110
C007
 


 


ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
A001,A002
A003,A004
A005
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
A001,A002
A003,A004
A005
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
A001,A002
A003,A004
A005
 


 ====== รายวิชา =====
ED 401 กศ 023002 วิชาสอนวิชาพลศึกษา
ED 132 วท 082273 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED 136 เลือก 1 วิชา ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา+ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 125 เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม
====== อาจารย์ ======
C006 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
D001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 1 401 + 402
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
D002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 2 403 + 404
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
D003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 3 405 + 406
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 4 407 + 408
C008 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101