9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) จำนวน 32 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 137,9915
C021,C033
B001,B002
B003,B004
ED 137,9915
C021,C033
B001,B002
B003,B004
ED 137,9915
C021,C033
B001,B002
B003,B004
ED 000,9915
C021
B004
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 204,9915
C064
B001,B002
ED 204,9915
C064
B001,B002
ED 204,9915
C064
B003,B004
B005
ED 204,9915
C064
B003,B004
B005
 


ED 136,9915
0144,0137
B101
ED 136,9915
0144,0137
B101
ED 136,9915
0144,0137
B101
 


 


พุธ ED U05,9915
C064
C001,C002
ED U05,9915
C064
C001,C002
ED U05,9915
C064
C001,C002
ED U05,9915
C064
C001,C002
 


ED X01,9915
C006
0051
ED X01,9915
C006
0051
ED X01,9915
C006
0051
 


 


พฤหัสบดี ED 316,9915
C064
C007,C003
ED 316,9915
C064
C007,C003
ED 316,9915
C064
C007,C003
ED 316,9915
C064
C007,C003
 


ED Y01,9915
C006
0069
ED Y01,9915
C006
0069
ED Y01,9915
C006
0069
 


 


ศุกร์ ED 316,9915
C064
C004,C005
ED 316,9915
C064
C004,C005
ED 316,9915
C064
C004,C005
ED 316,9915
C064
C004,C005
 


ED Y01,9915
C006
0070
ED Y01,9915
C006
0070
ED Y01,9915
C006
0070
 


 ====== รายวิชา =====
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 204 กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
ED 136 เลือก 1 วิชา ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา+ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
ED U05 กศ 053005 จิตวิทยาสำหรับครู
ED X01 พล 032004 กรีฑา 2
ED 316 กศ 052008 จิตวิทยาสำหรับครู
ED Y01 พล 033066 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
0144 อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์-1
0137 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์-1
C006 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201-4 พล+สุข
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
0051 พล032004 กรีฑา 2 Sec.1
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
0069 พล033066 กลวิธีการฝึกฯ กรีฑา Sec.1
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
0070 พล033066 กลวิธีการฝึกฯ กรีฑา Sec.2