9917-ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED V13,9917
C102
0028
ED V13,9917
C102
0028
ED V13,9917
C102
0028
ED V13,9917
C102
0028
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED V19,9917
C102
0145
ED V19,9917
C102
0145
ED V19,9917
C102
0145
 


 ====== รายวิชา =====
ED V13 ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED V19 กศ031003 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
0028 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.1
0145 กศ 031003 นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯทางการศึกษา Sec.1