A201-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 402,A201
C045,C116
D002
ED 402,A201
C045,C116
D002
ED 402,A201
C045,C116
D002
ED 402,A201
C045,C116
D002
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 402,A201
C045,C116
D001
ED 402,A201
C045,C116
D001
ED 402,A201
C045,C116
D001
ED 402,A201
C045,C116
D001
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 402,A201
C045,C116
D004,C008
ED 402,A201
C045,C116
D004,C008
ED 402,A201
C045,C116
D004,C008
ED 402,A201
C045,C116
D004,C008
SE 000,A201
C077
C008
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 402,A201
C045,C116
D003
ED 402,A201
C045,C116
D003
ED 402,A201
C045,C116
D003
ED 402,A201
C045,C116
D003
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 402 กศ 023003 วิชาสอนวิชาสุขศึกษา
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
D002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 2 403 + 404
D001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 1 401 + 402
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 4 407 + 408
C008 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
D003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 3 405 + 406