B002-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 137,9915
C021,C033
B001,B002
B003,B004
ED 137,9915
C021,C033
B001,B002
B003,B004
ED 137,9915
C021,C033
B001,B002
B003,B004
 


ED 000,2202
C118
B002
ED 129,2203
C092
B001,B002
ED 129,2203
C092
B001,B002
ED 129,2203
C092
B001,B002
 


 


อังคาร ED 204,9915
C064
B001,B002
ED 204,9915
C064
B001,B002
 


 


 


ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
 


 


พุธ ED 149,8814
C119
B001,B002
ED 149,8814
C119
B001,B002
ED 149,8814
C119
B001,B002
 


 


ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
B001,B002
B003,B004
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
B001,B002
B003,B004
ED 125,9912
C043,C040
C050,C111
B001,B002
B003,B004
 


 


พฤหัสบดี ED 127,9911
C019
B001,B002
ED 127,9911
C019
B001,B002
ED 127,9911
C019
B001,B002
 


 


ED 139,3301
C039
B001,B002
ED 139,3301
C039
B001,B002
ED 139,3301
C039
B001,B002
 


 


ศุกร์ ED 133,B118
C113
B001,B002
ED 133,B118
C113
B001,B002
ED 133,B118
C113
B001,B002
 


 


ED 130,6612
0132
B001,B002
ED 130,6612
0132
B001,B002
ED 130,6612
0132
B001,B002
 


 ====== รายวิชา =====
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 129 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED 204 กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
ED 136 เลือก 1 วิชา ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา+ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
ED 149 วท 082278 สรีรวิทยาการกีฬา และการออกกำลังกาย
ED 125 เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม
ED 127 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED 139 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
ED 133 พล 031129 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED 130 กศ 013007 พื้นฐานวิชาชีพครู
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C119 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
0132 อ.สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
2202 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
8814 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
B118 สระว่ายน้ำ
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201