B005-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 139,8811
C109
B005
ED 139,8811
C109
B005
ED 139,8811
C109
B005
 


 


ED 126,B105
C105
B005
ED 126,B105
C105
B005
ED 126,B105
C105
B005
 


 


อังคาร  


 


ED 204,9915
C064
B003,B004
B005
ED 204,9915
C064
B003,B004
B005
 


ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
ED 136,9912
C009,C038
C065,C050
B001,B002
B003,B004
B005
 


 


พุธ ED 127,S002
C019
A005,B005
ED 127,S002
C019
A005,B005
ED 127,S002
C019
A005,B005
 


 


ED 129,2203
C092
B005
ED 129,2203
C092
B005
ED 129,2203
C092
B005
 


 


พฤหัสบดี ED 118,4410
C129
B005
ED 118,4410
C129
B005
ED 118,4410
C129
B005
 


 


ED 131,8812
0132
B005
ED 131,8812
0132
B005
ED 131,8812
0132
B005
 


 


ศุกร์ ED 121,B126
C041
B005
ED 121,B126
C041
B005
ED 121,B126
C041
B005
 


ED 000,2202
C116
B005
ED 140,B120
C053
B005
ED 140,B120
C053
B005
ED 140,B120
C053
B005
 


 ====== รายวิชา =====
ED 139 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
ED 126 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED 204 กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
ED 136 เลือก 1 วิชา ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา+ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
ED 127 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED 129 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED 118 พล011013 พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และ นันทนาการ
ED 131 กศ 013007 พื้นฐานวิชาชีพครู
ED 121 พล041049 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 140 พล031134 ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C129 รศ.ธนกร ช้างน้อย
0132 อ.สมชาย บุญลอย
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B105 สนามตะกร้อ
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
S002 ชั้นปี 4 ห้องสมุดเก่า
2203 ห้องเรียน
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
8812 ห้องเรียน
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
2202 ห้องเรียน
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
====== นักศึกษา ======
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101