B105-สนามตะกร้อ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED 126,B105
C105
B005
ED 126,B105
C105
B005
ED 126,B105
C105
B005
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 126,B105
C105
A005
ED 126,B105
C105
A005
ED 126,B105
C105
A005
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 126,B105
C105
C002
ED 126,B105
C105
C002
ED 126,B105
C105
C002
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y03,B105
C030
0073
ED Y03,B105
C030
0073
ED Y03,B105
C030
0073
 


 ====== รายวิชา =====
ED 126 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED Y03 พล 043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
0073 พล043024 กลวิธีการฝึกฯ เซปักตะกร้อ Sec.1