B108-โรงยิมมวย จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


AR CO4,B108
C056
r301
AR CO4,B108
C056
r301
AR CO4,B108
C056
r301
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED W06,B108
C056
0141
ED W06,B108
C056
0141
ED W06,B108
C056
0141
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED X13,B108
C056
0064
ED X13,B108
C056
0064
ED X13,B108
C056
0064
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED Y09,B108
C056
0086
ED Y09,B108
C056
0086
ED Y09,B108
C056
0086
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR CO4 มวยไทย
ED W06 พล 031032 มวยไทย 1
ED X13 พล 032033 มวยไทย 2
ED Y09 พล 053075 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย
====== อาจารย์ ======
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
B108 โรงยิมมวย
====== นักศึกษา ======
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
0141 พล031032 มวยไทย 1 Sec.1
0064 พล032033 มวยไทย 2 Sec.1
0086 พล033075 กลวิธีการฝึกฯ มวยไทย Sec.1