B110-โรงยิมยิมนาสติก จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 108,B110
C009
C007
ED 108,B110
C009
C007
ED 108,B110
C009
C007
 


 


ED 108,B110
C009
C005
ED 108,B110
C009
C005
ED 108,B110
C009
C005
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 108,B110
C009
C003
ED 108,B110
C009
C003
ED 108,B110
C009
C003
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 108,B110
C009
C004
ED 108,B110
C009
C004
ED 108,B110
C009
C004
 


 ====== รายวิชา =====
ED 108 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
====== อาจารย์ ======
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
B110 โรงยิมยิมนาสติก
====== นักศึกษา ======
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303