B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ) จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 110,B114
C024,C114
C004
ED 110,B114
C024,C114
C004
ED 110,B114
C024,C114
C004
 


 


AR B09,B114
C024
r202
AR B09,B114
C024
r202
AR B09,B114
C024
r202
 


 


อังคาร AR C11,B114
C024
t202,t301
AR C11,B114
C024
t202,t301
AR C11,B114
C024
t202,t301
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 110,B114
C024,C114
C007
ED 110,B114
C024,C114
C007
ED 110,B114
C024,C114
C007
 


 


ED 145,B114
C114
C002
ED 145,B114
C114
C002
ED 145,B114
C114
C002
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 110,B114
C024,C114
C003
ED 110,B114
C024,C114
C003
ED 110,B114
C024,C114
C003
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 110 พล 072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
AR B09 พล072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
AR C11 นก012004 นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
ED 145 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง
====== อาจารย์ ======
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
====== นักศึกษา ======
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
t202 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302