B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S13,B117
C061
s102
SE S13,B117
C061
s102
 


 


 


SE SE4,B117
C061
H301
SE SE4,B117
C061
H301
SE SE4,B117
C061
H301
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S13,B117
C061
s101
SE S13,B117
C061
s101
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED S09,B117
C061
0138
ED S09,B117
C061
0138
ED S09,B117
C061
0138
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S13 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE SE4 วท072089 สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ED S09 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0138 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Sec.1